Black Lotus- Reglement

§1.Elk lid van Black Lotus dient zich te houden aan dit reglement. Indien hij/zij hiermee niet akkoord gaat, wordt hij/zij niet erkend als lid en niet toegelaten tot de club.

§2. De technieken van zelfverdediging die onderwezen worden bij Black Lotus mogen slechts in heel uitzonderlijke en gerechtvaardigde omstandigheden gebruikt worden; d.w.z. enkel in geval van wettige zelfverdediging. Elk misbruik - ongecontroleerd beoefenen van de gevechtssport, regelmatig straatvechten, het "gesten" op willekeurige plaatsen - zal leiden tot de uitsluiting van het lid.

§3. Behoudens een geldige reden is elke deelnemer aan een collectieve les minstens 5 minuten vóór de aanvang van de les aanwezig en in orde met zijn kledij.

§4. Bij de aanvang van de les mag een leerling niet onder invloed zijn van enige alcoholische dranken of verdovende middelen. De lesgever van Black Lotus kan de persoon in kwestie weigeren toe te laten tot de les. Komt dit meerdere malen voor, dan kan overwogen worden om verdere maatregelen te nemen ten opzichte van dit lid. In het uiterste geval kan dit leiden tot de uitsluiting zonder enige terugvordering van de betaalde lidmaatschappen.

§5. De lesgever van Black Lotus is verantwoordelijk voor het goede verloop van de les.

§6. Elk lid van Black Lotus dient het nodige respect te tonen aan de lesgever. Het verlaten van de les kan slechts geschieden na de lesgever gewaarschuwd te hebben.

§7. De kledij tijdens de les is de zwarte kimono met de officiële badge van Black Lotus. Een afwijking hierop kan door de lesgever uitzonderlijk toegestaan worden. Voor externe bijeenkomsten zoals nationale en internationale stages en trainingen, is het aangewezen om enkel de zwarte kimono met het logo van Black Lotus te dragen. De officiële badge van Black Lotus voor de kimono's wordt links vooraan geplaatst. Andere badges dienen erkend te worden door de lesgever van Black Lotus. Er dient gestreefd te worden om binnen de 2 maanden na inschrijving in orde te zijn met zijn persoonlijke kledij.

§8. Tijdens de lessen met wapens mogen enkel wapens gebruikt worden die door de lesgever van Black Lotus worden goedgekeurd.

§9. Discipline, correctheid en beleefdheid tijdens de les zijn noodzakelijk en verplicht. Een goed humeur, een sportieve instelling en een sfeer van vriendschappelijkheid dienen nagestreefd te worden voor, tijdens en na de lessen.